ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την eayn   
Δευτέρα, 05 Μάρτιος 2018 15:16

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 66/18                                                         Κομοτηνή, 05 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣ : ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ : Οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.

Μετά από συνεχείς συναντήσεις και παρεμβάσεις μας το τελευταίο εξάμηνο, στους Διοικητές των Υπηρεσιών
και στον Διευθυντή της Δ.Α. Ροδόπης για τις Οφειλόμενες Ημερήσιες Αναπαύσεις του Αστυνομικού Προσωπικού,
το πρόβλημα  έχει περιοριστεί, δεν όχι όμως επιλυθεί ολοκληρωτικά.

 

Η ένωση μας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με ημίμετρα, απαιτεί και θα αγωνιστεί μέχρι τέλους με κάθε πρόσφορο
μέσο ώστε να μην υπάρχουν οφειλόμενες από την υπηρεσία ημερήσιες αναπαύσεις προς τα μέλη μας

Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 ορίζεται ο τρόπος για την χορήγηση ημερησίων αναπαύσεων στο
αστυνομικό προσωπικό, είναι υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται στις εν λόγω διατάξεις.

Είμαστε αποφασισμένοι να περιφρουρήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των μελών μας ακόμη και με προσφυγή μας
στην δικαιοσύνη. Καλούμε  τα μελή μας να συνδράμουν στον αγώνα μας αυτό υποβάλλοντας άμεσα προς την
διοίκηση αναφορές στις οποίες να αιτούνται την χορήγηση των οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων καθώς επίσης
όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις να υποβάλουν χωρίς χρονοτριβή αναφορά-γνωστοποίηση αυτοδίκαιης χρήσης
οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων. Αντίγραφα των αναφορών να κοινοποιούνται στην ένωση μας ώστε  να
παρακολουθείτε από εμάς η ανταπόκριση η μη της διοίκησης, άλλα και σε περίπτωση που η διοίκηση δεν
συμμορφώνεται, αυτές να κατατεθούν ως αποδεικτικά στοιχειά από εμάς κατά την προσφυγή μας στην δικαιοσύνη.

Συναδέλφισες και συνάδελφοι με την μη υποβολή αναφοράς ουσιαστικά αποδεχόσαστε το πρόβλημα και δεν δίνετε
σε εμάς τη δυνατότητα να ασκήσουμε όλα τα πρόσφορα νόμιμα μέσα για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας.

 Αυτό το θέατρο του παραλόγου πρέπει να το σταματήσουμε και θα το σταματήσουμε. Οι υπεύθυνοι θα αναλάβουν
τις ευθύνες τους.

Επισυνάπτουμε υποδείγματα α) αναφοράς – γνωστοποίησης αυτοδίκαιης χρήσης οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων
και β)αναφοράς για οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις.
 


                                              ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτης                                                        ΛΙΑΠΗΣ Ευάγγελος
6 9 7 4 3 2 9 9 7 6                                                   6 9 8 0 3 0 2 5 6 3  


 


                            ΑΝΑΦΟΡΑ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Του Α.Γ.Μ. ___________________________________________________________

υπηρετών στο __________________________________________________________


ΠΡΟΣ


Τον  κ. Διοικητή του ____________________________________________________


Αναφέρω ότι εργάσθηκα συνεχόμενα από την _______________ έως την _______________
συμπληρώνοντας εργασία πέραν των δεκαπέντε ημερών

α) χωρίς να λάβω ημερήσια ανάπαυση
ή
β) λαμβάνοντας μόνο μία ημερήσια ανάπαυση ήτοι την ________________ .

Σας γνωστοποιώ ότι θα κάνω χρήση του προβλεπομένου από το άρθρο 1 παράγραφος 3 εδάφιο στ’
του Π.Δ. 394/2001, δικαιώματος αυτοδίκαιης χρήσης

α) των οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων την __________________________ .
ή
β) της δεύτερης οφειλόμενης ημερήσιας ανάπαυσης την ____________________ .

 


                                       Κομοτηνή, _________________________

                                                            Ο Αναφέρων

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ

 

Του Α.Γ.Μ. ___________________________________________________________

υπηρετών στο __________________________________________________________


ΠΡΟΣ


Τον  κ. Διοικητή του ____________________________________________________

 

 

Αναφέρω ότι μου οφείλονται __________________ ημερήσιες αναπαύσεις και
επιθυμώ την χορήγηση ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
σύμφωνα με το Π.Δ. 394/2001.

 

 

 

                                      Κομοτηνή, _________________________

                                                           Ο Αναφέρων